Yleiset myyntiehdot

Nämä yleiset myyntiehdot ovat voimassa 15. kesäkuuta 2013 alkaen. Graphic Concrete Oy varaa oikeuden muutoksiin.

Yleistä
Seuraavat yleiset myyntiehdot (jäljempänä ”Ehdot”) muodostavat Graphic Concrete Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”) ja sen asiakkaan (jäljempänä ”Ostaja”) väliset Myyjän tuotteiden myynti- ja toimitusehdot, ellei muuta sovita kirjallisesti kaikista tässä esitetyistä ehdoista tai osasta niitä.
Nämä Ehdot ovat voimassa riippumatta eroavuuksista tai lisäehdoista ja -määräyksistä, joita on esitetty tai joihin viitataan Ostajan tilauslomakkeessa, muissa asiakirjoissa tai muussa Ostajan viestinnässä, eivätkä mitkään lisäykset, muutokset tai korvaavuudet sido Myyjää eivätkä muodosta minkäänlaista sopimusta sopimuspuolten välillä, ellei siitä ole erikseen sovittu kirjallisesti Myyjän valtuuttaman henkilön allekirjoittamana. Myyjä nimenomaisesti kieltäytyy soveltamasta mitään Ostajan (yleisiä tai erityisiä) osto-, sopimus- tai muita ehtoja.
Näissä myyntiehdoissa ”Tuotteet” tarkoittaa erityisesti Myyjän valmistamaa erikoiskalvoa, joka mahdollistaa graafisten betonielementtien valmistuksen, ja sen lisäksi muita Myyjän tuotteita ja palveluja.

Tilaukset
Asiakas tilaa Tuotteita kirjallisilla hankintatilauksilla. Kaikki hankintatilaukset edellyttävät Myyjän vahvistusta. Myyjä vahvistaa hankintatilaukset tilausvahvistuksella (jäljempänä “Tilausvahvistus”).
Jokainen Myyjän hyväksymä ja vahvistama tilaus muodostaa laillisesti sitovan sopimuksen Myyjän ja Ostajan välille. Tällaista sopimusta nimitetään jäljempänä näissä Myyntiehdoissa ”Sopimukseksi”.

Toimitusehdot ja menetys- tai vahingoittumisriskin siirtyminen
Tuotteiden toimitusehto on ”Ex Works Jokioinen, Suomi” (Incoterms 2010), ellei muuta sovita.
Tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimitusaika ja -päivämäärä ovat arvioituja, eivätkä ne sido Myyjää.
Myyjä valitsee toimitustavan ja kuljetusliikkeen, ellei muuta sovita kirjallisesti. 
Tuotteen omistusoikeus siirtyy Ostajalle sen jälkeen kun Myyjä on vastaanottanut myyntihinnan kokonaisuudessaan, kertyneet korot, maksut ja kaikki muut kulut mukaan luettuina. 

Hinnat ja maksuehdot
Ellei Tilausvahvistuksessa muuta sovita, kaikkiin maksettaviin summiin lisätään kaikki myynti-, arvonlisä-, käyttö- ja muut sovellettavat verot sekä ennakonpidätykset.
Jos raaka-aineiden hinnat tai tuotantokustannukset nousevat Tilausvahvistuksen päiväyksen jälkeen tai Tuotteisiin liittyvät hankinta-, tuotanto- kuljetushinnat tai muut kustannukset muuttuvat vaihtokurssien muutoksista tai tuonti- ja vientimääräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen tai jos voimaan tulee uusia Tuotteeseen liittyviä määräyksiä, veroja ja/tai maksuja, Myyjällä on oikeus tarkistaa hintaa vastaavasti.
Ostajan tulee maksaa lasku neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä maksumääräyksellä laskussa ilmoitetulle pankkitilille. Kaikki maksut tulee suorittaa viivytyksettä.
Kaikista viivästyvistä maksuista peritään yhdentoista (11) prosentin vuotuista viivästyskorkoa.

Ohjeet 
Ostajan tulee noudattaa huolellisesti kaikkia Myyjän antamia ohjeita. Ohjeet ovat saatavilla myös osoitteesta 
info@graphicconcrete.com.
Erityisesti korostetaan sitä, että kalvot on säilytettävä kuivassa ja lämpimässä tilassa suojassa auringonvalolta sekä sitä, että kalvot on leikattava vasta juuri ennen niiden käyttöä. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että Myyjä ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita aiheutuu ohjeiden noudattamattomuudesta.

Takuu ja myyjän vastuu

Takuu 
Myyjä takaa yhden (1) vuoden ajan toimituksesta (”Takuuaika”), etteivät tuotteet ole viallisia. Myyjä sitoutuu Takuuaikana korvaamaan kaikki tämän sopimuksen perusteella valmistamansa ja toimittamansa, valmistuksessa käytettyjen viallisten materiaalien tai valmistusvikojen vuoksi vialliset Tuotteet tai korjaamaan ne, edellyttäen että Ostaja on noudattanut huolellisesti kaikkia Tuotteisiin liittyviä ohjeita ja että viat eivät johdu väärästä käytöstä.

OSTAJA ON VELVOLLINEN TARKASTAMAAN TUOTTEET HUOLELLISESTI TOIMITUKSEN JÄLKEEN JA OSTAJAN ON PIDÄTTÄYDYTTÄVÄ VALMISTUSPROSESSIN AIKANA VIOITTUNEIDEN TUOTTEIDEN MINKÄÄNLAISESTA KÄYTÖSTÄ.

Korvausvastuun rajoitus
Myyjän Tuotteisiin ja niiden käyttöön liittyvä vastuu rajoittuu suoriin vahinkoihin. Myyjän ainoa velvoite ja Ostajan ainoa tämän lausekkeen mukainen keino saada korvausta rajoittuu Myyjän toimittamien Tuotteiden korvaamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen, eikä korvaus voi milloinkaan ylittää Ostajalle toimitettujen viallisten Tuotteiden myyntiarvoa.
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Ostajalle sopimuksesta, rikkomuksesta tai mistä tahansa muusta syystä aiheutuneita tulon, voiton, liiketoiminnan tai liikearvon menetyksiä eikä mitään tämän Sopimuksen perusteella aiheutuvia tai siihen liittyviä epäsuoria, erityisiä, välillisiä tai satunnaisia kustannuksia tai rangaistusluonteisia vahingonkorvauksia. Myyjä ei ole myöskään vastuussa mistään viallisten Tuotteiden väärästä käytöstä tai niiden käytöstä muihin kuin tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin aiheutuneista vahingoista, kuluista tai vastuista.
Tämä takuu annetaan Ostajalle, eikä sitä voida siirtää kolmannelle osapuolelle Ostajan asiakkaat mukaan luettuina, mutta niihin rajoittumatta. Kuitenkin siinä tapauksessa, että Ostaja on Myyjän tuotteiden jakelija, takuu annetaan myös loppukäyttäjälle eli jakelijan suoralle asiakkaalle.
Kaikki tuotteita koskevat valitukset tai korvausvaatimukset on lähetettävä Myyjälle viipymättä ja joka tapauksessa neljäntoista (14) päivän kuluessa vian huomaamisesta Takuuajan aikana. Kaikki korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti ja niihin on liitettävä riittävät todisteet Tuotteen viallisuudesta esim. näytteinä (hyvin pakattuina ja rahtimaksu maksettuna) sekä valokuvina.

Immateriaalioikeudet
Mahdollisista kolmannen osapuolen oikeuksista riippuen kaikki Tuotteita tai niiden valmistamista varten tarvittavat näytteet, piirustukset ja mallit sekä tietotaito, jotka Myyjä luovuttaa Ostajan haltuun, on ja jää Myyjän omaisuudeksi, eikä niitä ilman Myyjän kirjallista lupaa saa käyttää, jäljentää, monistaa, luovuttaa tai antaa niiden tietoja kolmannelle osapuolelle.
Ostaja vastaa siitä, että Ostajan Myyjälle toimittamat, Tuotteissa käytettäviksi tarkoitetut piirustukset ja mallit eivät loukkaa mitään kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta ja että niiden käyttöä Tuotteissa ei ole muutoinkaan rajoitettu. Mikäli Ostaja tulee tietoiseksi mainituista mahdollisista esteistä tai rajoituksista, ilmoittaa hän siitä Myyjälle välittömästi. Edellä mainitusta velvollisuudesta riippumatta Ostaja korvaa Myyjälle kaikki vahingot ja kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että ko. Tuotteet loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai em. rajoituksia tai että niiden väitetään loukkaavan kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai em. rajoituksia. 

Ylivoimainen este (force majeure)
Myyjä ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä eikä kustannuksista, jotka aiheutuvat olosuhteista, joihin Myyjä ei voi vaikuttaa, esimerkiksi lait ja asetukset, viranomaisten toimet, luonnonkatastrofit, sota, terrorismi, kapina, sabotaasi, onnettomuudet, epidemiat, lakot, työsulut, työtaistelutoimet, valuuttarajoitukset, tuonti- tai vientikielto, työvoiman, tarvikkeiden tai raaka-aineiden puute, logistiikkaongelmat, konerikko sekä hankkijoiden tai alihankkijoiden virheelliset toimitukset mukaan luettuina mutta niihin rajoittumatta.

Sovellettava laki ja välimiesmenettelyt
Näihin Ehtoihin ja kaikkiin toimitukseen liittyviin asioihin sovelletaan Suomen lakia. Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tavarankauppaa koskevista sopimuksista tehtyä yleissopimusta ei kuitenkaan sovelleta.
Kaikki tähän Sopimukseen ja Tuotteiden toimittamiseen liittyvät osapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Siitä huolimatta mitä edellä on todettu, Myyjällä on oikeus harkintansa mukaan hakea saataviaan missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

® Graphic Concrete Ltd 2014 | Graphic Concrete is a trademark of Graphic Concrete Ltd